Đối với trái phiếu, khi hệ thống tài chính xác định giá trị thực tế hoặc giá trị kinh tế của thị trường chứng khoán, nó được gọi là định giá trái phiếu. Người ta ước tính rằng giá trị này sẽ gần với giá trị dòng tiền hiện tại trong tương lai. Quá trình này sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố ảnh hưởng sau để xác định giá trị của trái phiếu.3 yếu tố ảnh hưởng đến định giá trái phiếu theo quan điểm của chuyên gia

Định giá trái phiếu là một hình thức dịch vụ dựa trên nhu cầu hiểu chính xác và hiểu rõ các tính chất lý thuyết của trái phiếu, do đó, các nhà đầu tư nhờ đến công việc của các thẩm định viên. Bằng cách xác định giá trị của tất cả thu nhập được tạo ra trong thời gian hiệu lực của một số lượng trái phiếu nhất định, giá trị của trái phiếu có thể được xác định rõ ràng.

Như đã nói ở trên, định giá trái phiếu là quá trình xác định giá chính xác của trái phiếu. Các yếu tố tạo nên giá trị của một sản phẩm cổ phiếu bao gồm mệnh giá của trái phiếu, lãi suất của trái phiếu, số cổ tức thường xuyên, lãi suất yêu cầu và thời gian từ khi xem xét đến ngày đáo hạn. Có thể nói tất cả những điều này đều là những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của trái phiếu. Ngoài ra, ba yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến giá trị của trái phiếu là:
Quy mô và thời gian của các dòng tiền trong tương lai
Mức độ rủi ro của dòng tiền
Tỷ lệ phản hồi lợi tức

Yếu tố đầu tiên liên quan đến đặc điểm thị trường. Yếu tố này cũng phụ thuộc vào dòng thu nhập, trong đó phụ thuộc vào mệnh giá của trái phiếu, lãi suất danh nghĩa, phương thức trả gốc và lãi, và thời hạn trả.

Thứ hai, mức độ rủi ro về dòng tiền cũng ảnh hưởng đến việc định giá trái phiếu. Yếu tố này cũng thuộc về đặc điểm tài sản. Vì giá trị của trái phiếu phụ thuộc vào giá trị hiện tại của các dòng tài sản. Do đó, phải xác định được mức độ an toàn hay rủi ro của dòng tiền để có thể dự đoán chính xác hướng đi trong tương lai của trái phiếu.

Cuối cùng, lợi suất yêu cầu của các nhà giao dịch cũng sẽ ảnh hưởng đến việc định giá trái phiếu. Tỷ lệ này chủ yếu phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà nhà đầu tư có thể chấp nhận. Đồng thời, tỷ số còn thể hiện thái độ của nhà đầu tư trong việc dự đoán và xác nhận rủi ro tài sản. Theo quy luật thị trường, tỷ lệ này phải cao để có lợi cho người giao dịch và cân bằng mức độ rủi ro.