Tinh trùng yếu + tinh trùng loãng uống hseed 1500 của Ý có cải thiện được không ah?
https://hangxin.com.vn/shop/hseed-1500/