t đang dùng dv này thấy lưu ổn , được thêm khoản miễn cước truy cập data khi up/down nữa )