Quỹ Mở là hình thức của Quỹ tương hỗ (Mutual fund), một loại hình quỹ do nhiều nhà đầu tư đóng góp, được quản lý bởi công ty quản lý quỹ với đội ngũ chuyên gia đầu tư có kinh nghiệm. Mục tiêu đầu tư của Quỹ được đề cập rõ trong bản cáo bạch và công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư và cơ quan quản lý về việc thực hiện đầu tư của mình.

http://smartchoice.vn/kien-thuc-dau-tu/tim-hieu-quy-mo/