Ông ta là người gây ra chia rẽ trong nội bộ là kẻ phải chịu trách nhiệm chính vì sự đi xuống của đất nước vì sự thất thoát hàng nghìn tỳ đồng của các tập đoàn kinh tế và vay nợ trung quốc quá nhiều.lẽ ra phải cho ông ra xét sử mới đúng...