Nên truy tổ tất cả những phụ huynh có con chạy nâng điểm. Không truy tổ tức là nhà nước đã bao che cho tham nhũng trong khi tổng bí thư đang tiếp tục đốt lò. Phải ném hết những củi sâu vào lò những ung nhọt phải cắt di thì mới trong sạch.