Không hiểu "bán toàn bộ số cổ phần còn lại cho các nhà đầu tư trong nước để tạo nguồn vốn đầu tư, nâng cấp, mở rộng cảng Quy Nhơn theo quy hoạch được duyệt"
Nhà nước bán cổ phần thu tiền về cho ngân sách chứ sao bán rồi mà còn "tạo nguồn vốn đầu tư nâng cấp". Muốn có vốn để đầu tư nâng cấp thì phải phát hành cổ phiếu mới (huy động vốn cổ phần) chứ?