Từ ngày Lò bắt đầu đốt đến nay, Kinh tế Việt Nam phát triền vượt bậc -> lò của bác Trọng khởi xướng để tương lai còn nhiều lò hàng Việt Nam chất lượng cao nữa. Các thế hệ Lãnh đạo ngày hôm nay và về sau sẽ phải quyết tâm để lò không bao giờ tắt. bác Trọng có sống đời dâu mà canh lò mãi được.