Các mom ơi cho m hoi? M mới chậm kinh 1 ngày thử vạch đậm vạch mờ mà bjo m lại mọc răng khôn sưng đau lệch má, các mom biết làm ntn k giúp m vs,m chưa sd kháng sin