TRỤ SỞ CHÍNH
56/8 Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM
Hotline: 0905 616 800 - (08) 62 64 69 67
Email: dichvuketoangiare2004@gmail.com
Web: https://dichvuketoangiare.vn/bao-cao-tai-chinh/

Kênh khác:
DVGR: http://www.mobypicture.com/user/Ketoantrongoi
DVGR: https://www.scoop.it/u/ketoantrongoi
DVGR: https://www.deviantart.com/ketoantrongoi
DVGR: https://www.gamespot.com/profile/expertis/about-me/
DVGR: https://community.act.com/t5/user/vi.../user-id/62080
DVGR: https://vk.com/id510278580
DVGR: http://pixelhub.me/ketoangiare
DVGR: https://imgur.com/user/Ketoangiare


Lập Báo Cáo Tài Chính và Hoàn Thiện Sổ Sách giành cho Doanh Nghiệp


Vai trò của báo cáo tài chính
Báo cáo là một loại báo cáo tổng hợp, có chức năng quan trọng trong phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Trong tất cả những loại báo cáo mà doanh nghiệp phải nộp, đây là một trong những loại báo cáo có tính chất phức tạp nhất. Nó cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn trong công tác quản lý doanh nghiệp.
Báo cáo này có nội dung cung cấp thông tin tổng quát về kinh tế - tài chính, về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, về tình hình tài chính như: doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất kinh doanh và các chi phí khác và các luồng tiền của doanh nghiệp.
Báo cáo này cũng phân tích thực trạng tài chính, tình hình cũng như kết quả của hoạt động kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp, giúp dự toán tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây cũng là căn cứ hết sức quan trọng để phân tích, phát hiện khả năng kinh tế tiềm ẩn và là nền tảng để tính ra các chỉ tiêu kinh tế khác, giúp cho việc xem xét, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và quá trình kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp. Đánh giá một cách khách quan nhất thực trạng tài chính của đơn vị.
Dựa trên báo cáo này có thể hỗ trợ cho việc theo dõi, kiểm tra tình hình đầu tư vào quá trình sản xuất kinh doanh, xem xét mức độ đáp ứng yệu cầu quản lý và tình hình thực hiện, chấp hành các chính sách kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

Đối tượng chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính
Hệ thống báo cáo tài chính năm áp đụng đối với tất cả mọi loại hình doanh nghiệp trong các ngành nghề cũng như các thành phần kinh tế.
Trách nhiệm lập báo cáo tài chính theo nguyên tắc và các quy định có liên quan thuộc về kế toán. Tuy nhiên Giám đốc doanh nghiệp sẽ là người sẽ phải chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức của báo cáo tài chính và cam kết tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của số liệu trong báo cáo chứ không phải là kế toán trưởng. Đây cũng là căn cứ để làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi cơ quan này thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Nội dung, hình thức, thời gian nộp báo cáo tài chính được quy định trong Thông tư 200/2014/TT-BTC; Quyết định 48/QĐ-BTC; Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Báo cáo tài chính phải có đầy đủ chữ ký của giám đốc và con dấu.
Báo cáo tài chính tổng hợp được lập trên cơ sở đã bao gồm số liệu của các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân, trong đó đảm bảo việc loại trừ toàn bộ số liệu phát sinh từ các giao dịch nội bộ giữa cấp trên và cấp dưới, các đơn vị cấp dưới với nhau. Nhằm phục vụ cho việc tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị cấp trên và kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước, báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân phải phù hợp với kỳ báo cáo của đơn vị cấp trên.
Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành đặc thù tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.


Xem thêm:
https://imgur.com/user/Ketoantrongoi
https://imgur.com/a/O5idmLq
https://imgur.com/a/IRNVlix
https://imgur.com/a/Ishv1l3
https://imgur.com/a/L3ufeGp
https://imgur.com/a/jIE8fkS
https://imgur.com/a/0Onpgfq
https://imgur.com/a/Pp7C79h
https://imgur.com/a/Qqi6DND
https://imgur.com/a/wtZZ0hd
https://imgur.com/a/wcOxuTB
https://imgur.com/a/oB0YPhx
https://imgur.com/a/3NMqLBE


12 Quy trình thực hiện
Kiểm tra lại các báo cáo đã lập trong năm
Dò xét các vấn đề của tờ khai thuế hàng năm
Kiểm tra, xem xét điều chỉnh những sai sót về hóa đơn, chứng từ đúng lúc
Thông báo kịp thời về các sai sót có liên quan cho doanh nghiệp
Lập báo cáo tài chính
Đề xuất phương án khắc phục các vấn đề khó khan, trở ngại trong kế toán tài chính năm trước
Gợi ý, tham vấn các thông tin, quy định, chính sách về thuế
Cân đối và chốt các số liệu, lamfbaos cáo hoàn chỉnh
Hoàn tất sổ sách kế toán
Thực hiện và hoàn thành các thủ tục và việc in ấn sổ sách, bàn giao cho doanh nghiệp
Dịch vụ bổ sung: Làm việc với cơ quan thuế, giải trình khi quyết toán thuế
Lợi ích, giá trị đạt được
- Việc đảm bảo tuân thủ đúng đắn các quy định của pháp luật về nội dung, hình thức, thời gian nộp báo cáo tài chính cũng như bảo đảm tính chính xác, hợp lý của số liệu được thể hiện trong báo cáo sẽ hạn chế được những rủi ro về mặt pháp lý.
- Tránh được việc bị truy thu và chịu phạt khi thực hiện quyết toán thuế. Mặt khác, báo cáo tài chính cũng là một công cụ giúp thể hiện và chuyển tải thông tin kế toán tài chính đến những người sử dụng. Do vậy một báo cáo chuẩn sẽ tác động trực tiếp tới các quyết định kinh tế tài chính và góp phần tạo nên sự thành công của doanh nghiệp.


https://sites.google.com/view/ketoan...ng-ch%E1%BB%A7Countinue
https://www.expertis.vn
https://expertis.vn/ke-toan-dich-vu-doanh-nghiep/
https://expertis.vn/dich-vu-ke-toan-...-goi-expertis/
https://expertis.vn/cong-ty-dich-vu-ke-toan/
https://expertis.vn/dich-vu-ke-toan-thue/
https://expertis.vn/ke-toan-thue/dic...ue-tieu-chuan/
https://expertis.vn/dich-vu-ke-toan-...y-tin-tai-hcm/
https://expertis.vn/dich-vu-ke-toan-gia-re/
https://expertis.vn/dich-vu-ke-toan-thue-gia-re/
https://expertis.vn/dv-ke-toan-thue-...nhat-hien-nay/
https://expertis.vn/ke-toan-thue/
https://expertis.vn/dich-vu-kiem-toa...hiep-expertis/
https://expertis.vn/dich-vu-kiem-toa...cao-tai-chinh/
https://expertis.vn/dich-vu-kiem-toa...-dich-quan-ly/
https://expertis.vn/dich-vu-kiem-toan-thue-uy-tin/
https://expertis.vn/kiem-toan-bao-cao-tai-chinh/
https://expertis.vn/kiem-toan-thue/
https://expertis.vn/kiem-toan-cho-muc-dich-quan-ly/
https://expertis.vn/kiem-toan-doi-voi-quan-tri-cong-ty/
https://expertis.vn/tu-van-quyet-toan-thue/
https://expertis.vn/quyet-toan-thue/
https://expertis.vn/lap-bao-cao-tai-chinh/
https://expertis.vn/kiem-toan/dich-vu-tu-van-giao-dich/
https://expertis.vn/dich-vu-tu-van-giao-dich-lien-ket/
https://expertis.vn/dich-vu-hoan-thien-so-sach-ke-toan/
https://expertis.vn/dich-vu-lap-bao-cao-tai-chinh/
https://expertis.vn/dich-vu-theo-doi...ng-tien-luong/
https://expertis.vn/dich-vu-tien-luong-va-bhxh/
………...
https://dichvuketoangiare.vn/
https://dichvuketoangiare.vn/ke-toan-thue/
https://dichvuketoangiare.vn/bao-cao-tai-chinh/
https://dichvuketoangiare.vn/dich-vu...luong-va-bhxh/
https://dichvuketoangiare.vn/quyet-toan-thue/


https://expertis.vn/thue-thu-nhap-doanh-nghiep-tndn/
https://expertis.vn/thue-gia-tri-gia-tang-gtgt/
https://expertis.vn/thue-thu-nhap-ca-nhan-tncn/
https://expertis.vn/thue-nha-thau-nuoc-ngoai-ntnn/
https://expertis.vn/thue-xuat-nhap-khau-xnk/
https://expertis.vn/thue-tieu-thu-dac-biet-ttdb/
https://expertis.vn/chuyen-gia-giao-dich-lien-ket-gdlk/
https://expertis.vn/hoa-don-dien-tu-hddt/
https://expertis.vn/bao-hiem-tien-luong-bhtl/