Ra trường rồi lại nhớ tới lúc đi học
lúc đi học thì lại lười và trốn hoc
không biết sao nữa nhỉ