sản phẩm này bạn mình có dùng và thấy hiệu quả khá ổn