Truyện này bé học lớp 2 là đọc được trong sách giáo khoa rồi