Giá nho này có mắc không bạn, mình cũng nghe nói tốt lắm.