1. Sử dụng cách thức phân tích một cách thật cụ thể và theo tuần tự, sẽ giúp trẻ tự kỷ hiểu được vấn đề.
2. Luôn sử dụng ngôn ngữ của mình một cách đơn giản và cụ thể nhất. Tốt nhất nên đề ra yêu...