Điểm chính cần nhắc đến là các CSCĐ bị bắt giữ được trang bị vũ khí, nhưng khi gặp dân
nơi đây, họ không hề có bất cứ hành động vũ lực nào. Điều này không phải họ kém cỏi
hay nhát gan mà vì họ xác định không bạo hành với dân. Vụ việc đáng tiếc đã xảy ra,
đề nghị người dân và các cơ quan chức năng hay bình tĩnh giải quyết vấn đề.Các cơ quan
chức năng cần nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề một cách nghiêm túc, đặc biệt là việc
đánh giá tình hình trước khi triển khai một kế hoạch.
Xem thêm tại Đây