sinh đẻ như cửa mả. Đúng là có nhiều nguy hiểm quả nhỉ